Analiza finansowa – co powinna zawierać ?

Analiza finansowa - co powinna zawierać ?

Analiza finansowa to bardzo pojemne stwierdzenie. W zależności od ustalonego zakresu możemy uzyskać odpowiedź na pytanie podstawowe: jak wygląda tzw. standing finansowy firmy, bądź opłacalność danego przedsięwzięcia.
W relatywnie prosty sposób można uzyskać informację o tym jak oceniana jest sytuacja spółki oczami np. analityków finansowych z banków, oraz które sfery działalności powinny zostać usprawnione. Oczywiście możemy dość dowolnie ustalić zakres, głębokość analizy czy jej cel tak, aby uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące biznesu w sferze rentowności, płynności, zarządzania kapitałem obrotowym oraz wiele innych.

Analiza jest narzędziem niezwykle pomocnym jeśli jesteśmy na etapie planowania własnego biznesu i tworzymy biznes plan, oprócz rozbudowanej części opisowej ważne jest żeby zawierał szczegółowe szacunki finansowe. Te rzetelne obliczenia, które oprzemy na realnych do zrealizowania założeniach będą uwiarygadniały nasz projekt. Dane tego typu pomagają również w podejmowaniu kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. Wiedza zarządcza w tym kontekście jest jedną z najbardziej niedocenianych inwestycji, i równocześnie stanowi jeden z największych atutów i narzędzi dla osób decyzyjnych.

Można powiedzieć, że jeśli chodzi o budowanie biznes planu to analiza finansowa jest jego główną i najważniejsza częścią. Nie sposób zaistnieć na rynku bez wcześniej zaplanowanych działań finansowych.

Precyzyjna analiza finansowa nowego przedsięwzięcia lub już istniejącego przedsiębiorstwa może uchronić zarówno przed niepowodzeniem na poziomie planistycznym jaki i znacząco ograniczyć straty spowodowane nietrafną decyzją inwestycyjną. Dobry plan oparty na prawidłowych założeniach może uchronić przed stratami eliminując projekty nierentowne już na etapie planów.

Ale czym w ogóle jest Analiza Finansowa?

Analiza finansowa obok analizy gospodarczej jest częścią analizy ekonomicznej. Dostarcza ona niezbędnych informacji do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza ta pozwala na sformułowanie wniosków odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstwa w przeszłości, jak również stanowi bazę informacyjną dla decyzji dotyczących przyszłości.

Ważne jest by wiedzieć, iż analiza finansowa obejmuje zagadnienia dotyczące całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Obiektywna ocena sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa jest możliwa w sytuacji istnienia ujednoliconych mierników. Jak można się domyślić analiza finansowych zawiera wiele wspomnianych mierników dotyczących zarówno dokonań jednostki w danym okresie, jak i jej sytuacji finansowej na dany dzień. Kluczową rolę w procesie opracowywania analizy pełni metoda porównań , gdzie bazą odniesienia mogą być analogiczne wielkości z poprzednich okresów, wielkości postulowane (ocena wykonania planu czy normy) oraz wielkości osiągnięte przez inne przedsiębiorstwa.

Zawartość tego dokumentu będzie się różnić w zależności od tego kto i dla jakich celów go przygotowuje. Natomiast zakres analizy finansowej będzie zależał od tego jakimi danymi dysponujemy w trakcie jej przeprowadzania (analiza płytka, analiza pogłębiona). Pamiętać należy, że inne obszary analizy finansowej będą istotne dla przedstawicieli banków, a inne dla wierzycieli czy akcjonariuszy.

Wyróżniamy dwa podstawowe etapy analizy finansowej, tj. analizę wstępną sprawozdań finansowych oraz analizę wskaźników sprawozdań finansowych.

Wstępna analiza sprawozdań finansowych.

Jak łatwo się domyślić dostarcza nam podstawowe informacje dotyczące struktury i dynamik finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli chcielibyśmy być bardziej precyzyjni to na jej całokształt składają się dwie mniejsze analizy pionowa i pozioma.

Analiza pionowa, nazwana również analizą struktur pozwala nam sprawdzić jaki był udział poszczególnych składników bilansu w sumie bilansowej. Co to znaczy? Sprawdzamy za jej pomocą, jaki udział wszystkich aktywów stanowiły aktywa trwałe, a jaki obrotowe. Ta sama sytuacja dotyczy pasywów i tego, jaki udział w nich stanowi kapitał własny, a jaki to zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Następnym etapem jest ustalenie udziału poszczególnych źródeł przychodu i kosztów w całości, co daje nam kompletny obraz struktury finansów analizowanego przedsiębiorstwa.

Zadaniem analizy poziomej natomiast, jest sprawdzeni tego jak na przestrzeni badanego okresu zamieniały się wartości poszczególnych pozycji. Całość sprawdzamy za pomocą mierników łańcuchowych Wt = (Xt-Xt-1/Xt-1)x100%, gdzie Wt jest wskaźnikiem dynamiki, Xt to wartość pozycji sprawozdawczej w roku bieżącym a Xt-1 – wartość pozycji sprawozdawczej w roku ubiegłym. Przykład: jeśli wynikiem tego działania będzie 113% wartości wyjściowej danej pozycji, oznaczać to będzie, że w badanym przez nas okresie zyskała ona na wartości 13%. Prawda, że proste? A to jeszcze nie koniec!

Kolejny etap to analiza wskaźników sprawozdań finansowych.
Jest to nic innego jak szczegółowe rozwinięcie analizy wstępnej. Przy pomocy tego etapu sprawdzamy cztery podstawowe obszary sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa: rentowność, płynności, rotacja należności, zadłużenie.

Analizując rentowność danego przedsiębiorstwa otrzymujemy informacje od jego zyskowności. By uzyskać taką informację wykorzystujemy zwykle rentowność sprzedaży, aktywów oraz kapitału własnego. Dane dotyczące sprzedaży wylicza się na podstawie rachunku zysków i start.

Chcesz wyliczyć wskaźnik rentowności aktywów na sprzedaż? Nic prostszego: posiadane dane podstawiamy pod prosty wzór: (Zysk netto ze sprzedaży / aktywa razem) x 100.

Płynność to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników badany podczas analizy wskaźników. Jest to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. W ramach tego wskaźnika wyróżniamy: płynność bieżącą, wskaźnik płynności przyspieszonej oraz wskaźnik środków pieniężnych. Do każdego z nich przypisać możemy idealny stosunek pomiędzy aktywami a zobowiązaniami. Im bliżej tego wyniku się znajdujemy, tym lepiej dla nas.

Należy tutaj zaznaczyć, że wysoki wskaźnik płynności (suma aktywów obrotowych większa od sumy zobowiązań) nie jest zawsze dobry, a jego przerost może oznaczać nieefektywność w zarządzaniu aktywami obrotowymi. Natomiast jest to sytuacja lepsza niż ta, w której osiągamy niski wskaźnik płynności.

Terminowość spłat określana jest przez rotację należności, którą można określić w dniach pokazuje ile średnio jednostka musiała czekać na spłatę swoich należności. Wskaźnik rotacji zobowiązań natomiast, pokazuje ile średnio jednostka zwlekała z spłatą zobowiązań.

Ostatnim z podstawowych wskaźników jest zadłużenie. Przy jego pomocy możemy sprawdzić jaką część finansowania aktywów jednostki stanowi udział kapitału obcego. Im jest on większy, tym bardziej firma jest zadłużona. W literaturze przedmiotu można zaleźć informacje, że optymalny poziom zadłużenia nie powinien przekraczać poziomu 66%.

Kolejnymi etapem po analizie finansowej są prognozy finansowe. Należy pamiętać, że poszczególne części analizy finansowej powinny być prognozowane na okres 3-5 lat. Ważną rzeczą jest również fakt by prognozy wykraczały, co najmniej o jeden rok poza moment osiągnięcia progu rentowności. Wszystko dlatego, że większość planowanych przedsięwzięć potrzebuje czasu na rozwinięcie działalności, stopniowe zwiększenie sprzedaży by osiągnąć prób rentowności. Po jego przekroczeniu możemy mówić o rentownym przedsięwzięciu.
Najczęstszą praktyką jest sporządzanie szczegółowych planów na pierwsze dwa lata a następnie plany roczne.

Jak widać sporządzanie rzetelnej analizy finansowej to spore wyzwanie nie tylko dla początkującego przedsiębiorcy. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, której koszt jest niewątpliwie mniejszy niż potencjalne straty nierentownego przedsięwzięcia, finansowanego nie tylko z własnego, ale również z pożyczonego kapitału.

Twoja Firma potrzebuje pomocy ?

Skontaktuj się z nami a dobierzemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.