Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Wieloletnie doświadczenie, wysoce wykwalifikowany zespół specjalistów i elastyczność w działaniu sprawiają, że oferujemy Państwu najbardziej kompleksowe oraz profesjonalne usługi.

Pomoc w negocjacjach z instytucjami finansowymi

Analiza
finansowa

Wsparcie w przygotowaniu prognoz finansowych oraz biznes planów

Pozyskiwanie finansowania

Program naprawczy i restrukturyzacja

Audyt sfery
finansowej

Tworzenie strategii finansowych

Zarządzanie ryzykiem finansowym

5

Pomoc w negocjacjach z instytucjami finansowymi

 • Negocjacje z Bankami przy restrukturyzacji zadłużenia
 • Wsparcie w renegocjacjach kredytów
 • Pomoc w dopasowaniu kredytu odpowiedniego dla przedsiębiorcy, a nie dla banku

Realizacja działań biznesowych firmy, niezależnie od jej wielkości, niejednokrotnie wymaga korzystania z usług banków lub innych instytucji finansowych. Niezmiernie istotne w tych kontaktach jest wypracowanie odpowiednich relacji biznesowych, które pozwolą na prowadzenie rozmów z pozycji równoprawnego partnera. Występujemy tu w roli doradczej po stronie Klienta, lub w imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje. Niezależnie od tego, czy sytuacja dotyczy kredytu inwestycyjnego, obrotowego, czy też gwarancji kontraktowych, pojawia się konieczność negocjacji optymalnych dla Klienta warunków.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z instytucjami finansowymi. Przeprowadziliśmy z sukcesem wiele procesów pozyskania finansowania zewnętrznego oraz restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, dzięki czemu jesteśmy dla naszych Klientów silnym partnerem, skutecznie prowadzącym go przez proces negocjacji.

Wsparcie w przygotowaniu prognoz finansowych oraz biznes planów

 • Prognoza przyszłości finansowej Twojej firmy
 • Opracowanie dokumentacji prognoz finansowych Twojej firmy dla banków i instytucji finansowych
 • Przygotowanie i analiza strategii rozwoju firmy

Prognozy finansowe są nieodłącznym elementem zarządzania biznesem, wspomagają one proces podejmowania decyzji. Pomagają w rozpoznaniu warunków, w jakich przedsiębiorstwo będzie podejmować realizację założonych działań. Wspomaga również inne procesy zarządzania takie jak planowanie i budżetowanie działalności.

Prognozy finansowe to często, szczególnie w mniejszych firmach, bagatelizowana kwestia, tymczasem właściwie przygotowane dają odpowiedzi na wiele pytań. Tego typu działania to nie tylko informacje o tym, czy i kiedy zarobimy, ale także ile pieniędzy należy zaangażować oraz jaki mamy margines bezpieczeństwa. Istotną kwestią jest tu również przeprowadzenie planowania scenariuszowego na zasadzie „co jeśli?”. W ten sposób możemy przygotować firmę również odpowiednio wcześnie na okres trudniejszy.

Razem z naszym Klientem budujemy interaktywny model finansowy przedsiębiorstwa pozwalający na zmianę dowolnych parametrów np. obrotów, realizowanej marży, terminów płatności, kursów walutowych oraz ich wpływu na wyniki finansowe w przyszłości.

Dzięki temu Nasz Klient buduje fundamenty bezpiecznego rozwoju, wie jak wyglądają wyniki finansowe i płynność jego przedsiębiorstwa w przyszłości oraz może symulować wpływ dowolnych parametrów na wyniki finansowe i płynność.

Dobrze opracowane prognozy finansowe i biznesplan są narzędziem zarządczym, a nie tylko elementem wniosku kredytowego.

3
8

Analiza finansowa

 • Opinia dostawców i Banków o Twojej firmie.
 • Poprawa wizerunku finansowego firmy
 • W ocenie Właścicieli dobra sytuacja finansowa firmy a Banki i tak odmawiają kredytu.
 • Sprawdzenie wypłacalności Twoich Klientów

Analiza finansowa to bardzo pojemne stwierdzenie. W zależności od ustalonego zakresu możemy uzyskać odpowiedź na pytanie podstawowe: jak wygląda tzw. standing finansowy firmy? Wynika on ze sporządzanych przez Spółkę Sprawozdań finansowych. W relatywnie prosty sposób można uzyskać informację o tym jak oceniana jest sytuacja spółki oczami np. analityków finansowych z banków, oraz które sfery działalności powinny zostać usprawnione. Oczywiście możemy dość dowolnie ustalić zakres, głębokość analizy czy jej cel tak, aby uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące biznesu w sferze rentowności, płynności, zarządzania kapitałem obrotowym oraz wiele innych. Wiedza zarządcza jest jedną z najbardziej niedocenianych inwestycji, i równocześnie stanowi jeden z największych atutów i narzędzi dla osób decyzyjnych.

Analizujemy dane finansowe wg metodologii bankowej. Wspieramy księgowość w zamykaniu kolejnych okresów sprawozdawczych poprzez wprowadzanie najlepszych rozwiązań ewidencyjnych.

Dzięki temu Nasz Klient widzi swoje przedsiębiorstwo „oczami banku” i wie jak jest ono oceniane. Dzięki takim działaniom wizerunek finansowy przedsiębiorstwa ulega poprawie, co ułatwia relacje z bankami oraz i innymi podmiotami.
Zbadanie sytuacji finansowej Twoich Klientów, zanim sprzedaż im z odroczonym terminem płatności, może ustrzec firmę przez niewypłacalnymi odbiorcami.

Pozyskiwanie finansowania

 • Zwiększenie potencjału zakupowego firmy
 • Inwestycja w rozwój firmy
 • Dobrze sfinansowana inwestycja

Każda działalność gospodarcza wymaga zapewnienia odpowiednich środków finansowych dla jej funkcjonowania. Równocześnie każda organizacja jest inna, unikalna i każda ma własne potrzeby oraz możliwości w pozyskaniu kredytu, pożyczki, gwarancji czy skorzystania z innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Nie jesteśmy agentami ani pośrednikami instytucji finansowych i w naszym działaniu zawsze kierujemy się najlepiej pojętym interesem Klienta. Pozyskiwane przez nas finansowanie dostosowujemy do sytuacji Firmy, jej potrzeb i możliwości.

Dla naszych Klientów badamy bieżącą strukturę finansowania działalności. Dostosowujemy za pomocą dostępnych na rynku instrumentów finansowych obecną strukturę zadłużenia do specyfiki działalności Spółki i jej planowanych potrzeb. Przygotowujemy również możliwości pozyskania finansowania z instytucji finansowej przy jednoczesnym dbaniu o standing finansowy oraz zdolność kredytową Spółki.

6
4

Program naprawczy i restrukturyzacja

 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • Programy naprawcze zgodnie z wymogami instytucji finansowych
 • Wdrożenie nowej strategii

Każda Spółka, czy też mniejszy podmiot gospodarczy, często działa na bardzo konkurencyjnym rynku. Zdarzają się sytuacje, kiedy Spółka, pomimo działań Zarządu popada w tarapaty, czego powodem mogą być np.: niezależne od niej czynniki zewnętrzne.

Ryzyko jednak jest wpisane w prowadzenie każdej działalności gospodarczej. Doskonale rozumiemy, że zdarzają się trudne chwile niejednokrotnie przejściowe, jednak zdarzają się i takie, które kończą się w sposób najmniej pożądany. Spółka, która znajdzie się w takiej sytuacji może potrzebować zewnętrznego wsparcia.

Nasza firma posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu Programów Naprawczych oraz Restrukturyzacyjnych. Podmiot gospodarczy, który znajdzie się w finansowych tarapatach, takich jak wypowiedzenie kredytów bankowych, lub brak możliwości sfinansowania produkcji, czy też odzyskania należności od kontrahentów, może skorzystać z zewnętrznej pomocy niezależnego podmiotu, takiego jak nasza firma. Jest to w sytuacjach kryzysowych pozytywnie oceniane przez partnerów finansowych, takich jak banki.

Zewnętrzny podmiot może z innej perspektywy spojrzeć na zaistniałą w Spółce sytuację, na jej problemy, bez uwikłania w wewnętrzne relacje. Program Naprawczy opracowywany przez naszą firmę, przy współpracy z przedstawicielami Spółki, pozwala na wypracowanie rozwiązań, które mogą ją uratować. Program Naprawczy, który w efekcie przyjmuje formę dokumentu, swoistej „mapy drogowej” do wyjścia z kłopotów, jest następnie wykorzystywany do prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi (z bankami w celu utrzymania udzielonego przez nie finansowania, dostawcami w celu utrzymania dostaw do produkcji lub towarów do handlu id.).

Nasze działania w ramach Programu Naprawczego skupiają się następujących krokach:

1.

Diagnozujemy problem i przedstawimy optymalne rozwiązania

2.

Przygotowujemy program naprawczy zgodnie z wymogami banku/instytucji finansowej

3.

Wdrażamy wspólnie wybrane rozwiązania

4.

Wspieramy Klienta w rozmowach z bankami dotyczących wdrożenia programu naprawczego

5.

Dostosowujemy warunki finansowania bankowego do aktualnych możliwości i potrzeb

6.

Dla naszych Klientów jesteśmy dostępni także po zakończeniu naszych działań nad projektem
AudytMSC

Audyt sfery finansowej

 • Pogłębiona analiza finansowa
 • Ceny transferowe
 • Weryfikacja warunków umów kredytowych

W zależności od przedmiotu audytu, może on przyjmować formę:

a) pogłębionej analizy finansowej – jest to weryfikacja informacji płynących z podstawowych dokumentów finansowych Spółki w korespondencji z obrazem, który funkcjonuje w świadomości Zarządzających. Bardzo często zdarza się, że to co wynika z dokumentów źródłowych znacznie odbiega od obrazu przedsiębiorstwa, który funkcjonuje w świadomości Zarządzających. Taka sytuacja wynika z uproszczonych zasad polityki rachunkowości przyjętej w Spółce;

b) audytu dotyczącego transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla takich transakcji;

c) audyt umów kredytowych pod kątem zawartych w nich kowenantów kredytowych i ich wpływu na działalność Spółki – bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których Spółki nie weryfikują faktu spełniania warunków kredytowych zawartych w umowach podpisywanych z bankami. Często nie przywiązują do nich wagi w momencie podpisywania umowy z bankiem. Problem pojawia się dopiero, w sytuacji, gdy bank zwraca się z zapytaniem o powód braku realizacji konkretnego warunku wynikającego z umowy (np.: określony wskaźnik finansowy).

Warto podkreślić tu, że banki często reagują, gdy przy okresowej weryfikacji danych finansowych Klienta złamanych zostało kilka kowenantów lub jeden z nich w znacznym stopniu odbiega od ustaleń umownych. W takiej sytuacji nierzadko następuje podniesienie marży kredytowej, co przekłada się na większe koszty finansowe po stronie Spółki.

Przeprowadzenie audytu umów kredytowych pozwala uniknąć podniesienia kosztów finansowych Spółki związanych z obsługą kredytów.

Tworzenie strategii finansowych

 • Unikanie zatorów płatniczych
 • Dopasowanie form i źródeł finansowania do potrzeb firmy
 • Swoboda finansowa

Tworzenie strategii ma na celu adaptację przedsiębiorstwa oraz jego działań do zmieniających się warunków rynkowych, w których ono funkcjonuje w taki sposób, by zapewnić mu długotrwałe przetrwanie i rozwój.

Każda z działalności to unikalne połączenie ludzi wraz z całą ich wiedzą, oraz procesów wraz z ich elastycznością i skutecznością. Budując strategie finansowe dla Firm stawiamy na pierwszym miejscu ich dopasowanie do specyfiki organizacji, jej możliwości, a przede wszystkim potrzeb.  Strategia finansowa to zbiór reguł i zalecanych działań w zakresie stosowanych narzędzi rynku finansowego, możliwości i zagrożeń, wynikających z uwarunkowań konkretnej organizacji, w konkretnym miejscu jej rozwoju (takich jak stosowane zabezpieczenia, zbyt duże bądź zbyt małe skoncentrowanie finansowania u jednego partnera itp.). Oczywiście strategie powinny ewoluować wraz z firmą oraz zapewniać odpowiedni poziom stabilności i elastyczności w sferze finansowej, umożliwiać swobodne funkcjonowanie bez zbędnych ograniczeń. Tak rozumiemy dobrze skonstruowaną strategię finansową dla Twojego biznesu.

1
7

Zarządzanie ryzykiem finansowym

 • Dobre zabezpieczenie dla finansów firmy
 • Ryzyko utraty płynności
 • Ograniczenie ryzyka związanego z działalnością organizacji

Ryzyko jest niezbędnym elementem działalności gospodarczej, im większe, tym większy powinien być zysk. Warto więc zastanowić się, które elementy w naszej działalności gospodarczej możemy zabezpieczyć, zniwelować istniejące zagrożenia, czy też ograniczyć ich wpływ na przedsiębiorstwo. W naszej pracy nierzadko spotykamy się z bagatelizowaniem ryzyka, przy jednoczesnym przecenianiu szans i mocnych stron planowanego przedsięwzięcia przez Zarządzających.

Jeżeli określimy sobie ryzyko finansowe jako zmienność przepływów finansowych, to wskazać możemy kilka rodzajów ryzyka finansowego, które dotyczą wszystkich podmiotów działających w zmiennych warunkach rynkowych. Są to m.in.:

a) Ryzyko utraty płynności – ryzyko związane z trudnością w upłynnieniu aktywów będących w posiadaniu Spółki;

b) Ryzyko kredytowe – związane z możliwością wypowiedzenia kredytu przez bank, lub nieuzyskania nowego kredytu na sfinansowanie kontraktu, utrata kredytu kupieckiego u kontrahentów.

Istnieją również sytuacje gdy zagrożenie biznesu przenika się z ryzykiem prywatnym. W takich momentach staramy się, w największym możliwym stopniu, pomóc naszym Klientom zmienić tą sytuację np. przekształcając działalność jednoosobową w Spółkę kapitałową.

Każdą sytuację zawsze traktujemy indywidualnie i rekomendujemy korzystne rozwiązania możliwe do zastosowania w danym przypadku. Nie stosujemy rozwiązań uniwersalnych, szablonowych, a tylko takie, które są dobrze dostosowane do potrzeb Klientów.

Twoja Firma potrzebuje pomocy ?

Skontaktuj się z nami a dobierzemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.