Analiza finansowa

Prowadzenie przedsiębiorstwa w obecnie bardzo dynamicznie zmieniającej się gospodarce rynkowej wymaga elastyczności w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dotyczy to zarówno poszukiwania nowych kontrahentów i rynków zbytu, kreatywnego podejścia w tworzeniu oferty czy wytyczenia ogólnego kierunku rozwoju wymagającego pozyskania źródeł finansowania z banku.

Działania w tych obszarach na pewno nie powinny być podejmowane spontanicznie. Przygotowując się do podjęcia ważnych decyzji warto stworzyć plan finansowy określający cele i korzystać z dostępnych narzędzi badawczych z zakresu ekonomii. Nieoceniona w przygotowaniu planu będzie też pomoc specjalisty, który spojrzy na całokształt z odpowiednim dystansem.

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza finansowa – wstępna, bieżąca lub następcza, przeprowadzana cyklicznie, dzięki mnogości metod oraz wskaźników, pozwoli na kompleksowe zobrazowanie kondycji przedsiębiorstwa na podstawie zebranych danych. Wykorzystując metody analizy sprawozdań finansowych ogólne:

– indukcji (scalania),
– dedukcji (rozdrabniania),
– redukcji (weryfikacji),

a także szczegółowe metody analizy jakościowej oraz ilościowej, przedsiębiorca zyska kluczową wiedzę na temat kondycji firmy, zachodzących w jej strukturze zjawisk ekonomicznych czy też jej potencjału kredytowego.

Źródła informacji finansowej w przedsiębiorstwie

Do przeprowadzenia kompleksowej, rzetelnej analizy sytuacji niezbędne są materiały źródłowe. Zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne mają swoją wagę i wnoszą istotne dane. Materiały wewnętrzne dzielą się na:

– źródła ewidencyjne – fundamentalne dane liczbowe pobierane ze statystyk, rachunkowości i sprawozdawczości,
– źródła pozaewidencyjne – to sprawozdania i protokoły z zebrań lub posiedzeń, a także informacje pozyskane od pracowników, właścicieli oraz banków.

W zależności od wyznaczonego celu analizy, na podstawie danych zebranych z materiałów źródłowych, możliwe jest określenie mierzalnych, interpretowalnych i porównywalnych wskaźników. Te zaś są niezbędne do oceny standingu przedsiębiorstwa.